Návštěvní řád

Vstupem do areálu zámku, popřípadě zakoupením vstupenky, se zavazujete respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Návštěvní řád je vystaven u vstupu do zámku, nebo je i s cenovým výměrem k dispozici na vyžádání v zámecké pokladně.

Státní zámek Duchcov je historickým areálem, kde jsou zachovány původní konstrukce
a podloží. S ohledem na specifickou situaci jste povinni věnovat zvýšenou pozornost vlastní bezpečnosti a v nejvyšší míře dbát bezpečnosti dětí. Během prohlídky interiérů a exteriérů je nutné, abyste věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů, komunikací, sníženým průchodům, jednotlivým stupňům schodišť, případně jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu.

Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 

Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.

Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, i jiný majetek v areálu objektu.

Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.

Podmínky fotografování a filmování

V interiérech zámku, či v dalších prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik. Fotografování za těchto podmínek je možné pouze ve vyhrazených prostorách zámecké expozice, které jsou uvedeny v návštěvním řádu.

V celém areálu zámku je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu. Rovněž je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze.